HANDELSBETINGELSER

Priser

Alle priser er anført excl. 25% moms, hvor andet ikke er nævnt. Forsendelsesomkostninger er svarende til PostDanmarks takster. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og leveringssvigt. 

Levering/Forsendelse

Ved køb af produkter hos Konc3pt er nærværende salgs- & leveringsbetingelser gældende. Angivne priser er altid ab lager og excl. forsendelsesomkostninger. Konc3pt kan ikke drages til ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra Konc3pt’s leverandør er forsinkede. En angivet leveringstid er derfor altid en cirka leveringstid. Forsendelse sker med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale. Forsendelser forsikres til de når frem til køber.

Betalingsbetingelser

Medmindre kreditaftale er indgået sker betaling pr. faktura. Ved for sen betaling er Konc3pt berettiget til at debitere rente 2% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Konc3pt’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Konc3pt snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Konc3pt kan ikke drages til ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede.

Returret

Returnering og kreditering af varer sker kun efter aftale med Konc3pt . Fragt og forsikring krediteres normalt ikke.

Garanti

Konc3pt yder 2 års garanti fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 2 år ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter garantiens udløb kan Konc3pt ikke gøres ansvarlig for dette.

Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt, hvis varen har været tilsluttet forkert. Ved fremsendelse til reparation skal der altid forudgående være truffet aftale herom. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet, og Konc3pt kan lastes herfor, er Konc3pt forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet.

Er produktet udgået af varesortiment er Konc3pt berettiget til at erstatte varen med en nyere eller anden model. Konc3pt forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid idet Konc3pt ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt Konc3pt tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Konc3pt er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler forbeholder Konc3pt sig ret til at debitere et rimeligt gebyr samt forsendelsesomkostninger til returnering.

Tab af data

Konc3pt friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Konc3pt opfordrer derfor altid køberen til at tage backup/kopi af samtlige data.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Konc3pt er ansvarlig over for køber, er Konc3pt’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv. Konc3pt påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Medfølgende manualer til Konc3pt’s produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Konc3pt om at disse skal være på dansk.